Företagsetik
Arneg SpA (nedan även kallad "Arneg" eller "Bolaget") bildades 1963  i regionen Veneto, en kultur präglad av fasta principer och moraliska värderingar. Bolagets tillväxt har styrts sedan dess av en tro på att effektiviteten i utvecklingen av produktionen bygger på de grundläggande principerna om miljöskydd, energibesparing och respekt för individen.

Arneg är ett internationellt  ledande företag inom design, tillverkning och montering av kompletta system för detaljhandeln. Bolagets affärsplan har utvecklats under åren och visat sig vara mycket hållbar, mycket tack vare utvecklingen av nya teknik. Planen är utformad för att eftersträva ekonomiska mål genom interaktion med miljön, samhället och de Kunder som gynnas av bolagets verksamhet.

Arnegs integrerade ledningssystem omfattar kvalitet, miljö, energi och säkerhet.

Systemet säkerställer bolagets efterlevnad av gällande standarder för kvalitet, säkerhet, energibesparing och miljöskydd i alla produktionsprocesser och i förhållande till tredje part. Systemet säkerställer också en process för ständig förbättring.

 

Arneg Nordic Wica Cold AB är ett svenskt företag som bildades 1957 inom samma bransch som Arneg och som ett dotterbolag till Arneg S.p.A. sedan 2005 följer samma etiska principer som Arneg.

 

1. Affärsidé och etik

Arneg Nordic skall tillgodose sina kunders behov av konkurrenskraftiga produkter av högsta kvalitet.

Arneg anser att de affärsmässiga målen endast kan uppnås genom en korrekt och opartisk behandling av sina anställda och medarbetare och genom respekt för lagstiftningen om miljöskydd och hälsa och säkerhet.

2. Ansvar och korrekthet

Arneg åtar sig att garantera den högsta nivån av integritet i all verksamhet inom företaget och i överensstämmelse med principerna om respekt för samhället och miljön.

Att arbeta med en stark känsla av integritet är avgörande för att upprätthålla bolagets trovärdighet och god tro av kunder, partners, medarbetare och intressenter.

Arneg har stor omsorg om att säkerställa att alla personer som arbetar inom organisationen följer principerna om korrekthet och flit att uppfylla sina roller. Det är inte tillåtet att på något sätt ge fördelar för företaget genom ett olagligt beteende av dess anställda, eller beteende som bryter mot gällande lagar.

Arneg har gett ledningen fullt ansvar för att säkerställa att dessa principer efterlevs och kräver av varje anställd att de genom sina egna handlingar visar på vikten av överensstämmelse med företagets regler.

Anställda är skyldiga att informera sin chef om beteende de anser vara i konflikt med lag eller med denna Corporate Code of Ethics. Om chefen själv är inblandad i ett sådant beteende, eller är oförmögen eller beslutar att inte vidta åtgärder, måste den anställde rapportera detta till Ledningen.

När Arneg åtar sig arbete för tredje part, åtar Arneg sig korrekt en behandling av de anställda samt efterlevnaden av instruktioner mottagna om arbetsmetoder.

3. Integritet och sekretess

Arneg fungerar i enlighet med de principer som fastställts av nuvarande dataskyddslagstiftning, och respekterar sekretessen för enskildas personuppgifter. Bolagets IT-system hanteras på ett sätt som garanterar maximal sekretess och säkerhet för att personuppgifter behandlas av bolaget på ett korrekt sätt.

4. Leverantörer

Alla leverantörer av varor och tjänster är skyldiga att tillämpa principerna i denna Code of Ethics.

Förbindelser med tredje part hanteras enligt principerna för maximalt samarbete, hjälpsamhet, professionalism och öppenhet.

Leverantörer av varor eller tjänster väljs inte enbart på grundval av en ekonomisk utvärdering av deras erbjudande utan på grundval av en analys av deras tillförlitlighet och tekniska kompetens. Produkter och tjänster måste överensstämma med Arneg tekniska krav.

Arneg kan använda tredje part för att utföra sin verksamhet, på en kontinuerlig avtal för vissa tjänster eller på tillfällig avtal för andra. I båda fallen är det relationer som regleras av de allmänna leveransvillkor som tredje man måste deklarera att helt ha accepterat. Sådana förhållanden kräver uttryckligen av leverantörer att endast använda personal som är lagligt anställda och betalas i enlighet med det nationella anställningsavtalet. Tredje part måste ge Arneg den dokumentation som anges i de allmänna leveransvillkoren för att tillåta kontroll av deras tekniska och yrkesmässiga lämplighet samt dokumentation som styrker överensstämmelse att säkerhetsutrustning som används följer gällande säkerhetsnormer, dokumentation som styrker yrkesmässiga kvalifikationer för berörd personal och all information som behövs för att dokumentera respekt för att lagstiftningen om hälsa, säkerhet och miljöskydd följs. Tredje part måste vidare avstå från att röja konfidentiell information eller data som förvärvats under arbetsförhållandet.

Avtalspart eller part under förhandling får inte lämna ifrån sig arbetskontrakt till underleverantör, eller sub-kontrakt för dess genomförande utan skriftligt medgivande från Arneg. Om underleverantörer är tillåtna, är entreprenören direkt ansvarig för det arbete som utförs av underleverantörer samt för att säkerställa alla rättsliga krav, och att de uppfyller alla förpliktelser som följer av avtalet.

5. Skydd av miljön

Arneg främjar och ökar medvetenheten om vikten av miljöskydd och med hänsyn till gällande lagstiftning, såväl i bolagets egna lokaler som på andra platser där verksamheten bedrivs.

Arneg strävar ständigt efter att minimera effekterna av sin verksamhet på miljön.

Arnegs miljömål är:

• att respektera lagliga krav som är relevanta för miljön

• att kontinuerligt förbättra miljöprestandan

• att öka miljömedvetenheten hos alla anställda

• att minska energiförbrukningen

• att minska omotiverade slöseri med resurser

• att samarbeta med leverantörer för att förhindra miljörisker

Anställda och leverantörer är skyldiga att hantera miljöaspekter på ett professionellt sätt, genom att hjälpa till att generera och utnyttja möjligheter som bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle.

6. Personal- etik, skydd och säkerhet

Arneg respekterar och främjar de grundläggande mänskliga rättigheterna för alla dem som arbetar för bolaget (anställda, leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer), och verkar för att se till att de inte drabbas av någon fysisk eller psykisk skada genom sitt arbete.

Arneg accepterar inte utnyttjande barnarbete i någon form, annat än de som är tillåtna enligt nationell och internationell rätt.

Ingen anställd ska diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraledighet, religion, politisk åsikt, nationalitet, etniskt eller socialt ursprung, social status, invaliditet, ålder eller fackligt medlemskap.

Alla anställda får fullständig information om villkoren för deras anställning.

Maximal prioritet ges alltid till arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, även om arbete utförs utanför företaget.

Arneg garanterar hälsa och säkerhet i enlighet med följande principer och kriterier:

a) Undvika risker.

b) Utvärdera risker som inte kan undvikas.

c) Förebygga risker vid källan.

d) Anpassa arbetet till mänskliga behov, särskilt genom att utforma arbetsplatser och val av utrustning och arbets- och produktionsmetoder som dämpar monotonin av repetitiva jobb och minska effekterna av sådana jobb på arbetstagarnas hälsa.

e) Övervaka den tekniska utvecklingen.

f) Förebygga risker, ersätta hälsofarliga material med ofarliga eller mindre farliga alternativ.

g) Fokus på riskförebyggande genom att definiera en uppsättning normer och regler för att integrera de bästa metoderna, organisationen av arbetet, arbetsvillkor och sociala relationer.

h) Prioritera gemensamma skyddsåtgärder framför individuella skyddsåtgärder.

i) Säkerställ tillräcklig och kontinuerlig information, utbildning och utveckling av arbetstagare.