Vår policy
Arneg Nordic Wica är medveten om den inverkan som dess verksamhet har på sina anställda, på miljön, på lokalsamhället och på sin kunder.

Denna medvetenhet har lett till en beslutsamhet att definiera sitt sociala och miljömässiga ansvar att se till att företagets långsiktiga utveckling är hållbar och att den återspeglar de värden och förväntningar anställda, kunder och intressenter i allmänhet har.

Arneg Nordic Wica har identifierat de viktigaste sociala och miljömässiga aspekter som kan påverka verksamheten under de kommande åren och strävar efter ett ansvarsfullt företagande.

Följaktligen har Arneg Nordic Wica definerat ett antal mål för skydd för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, kvalitet, säkerhet, inre och yttre miljö samt energianvändning.

Arneg Nordic Wica´s policy skall vara dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till all personal, den skall regelbundet revideras och uppdateras och göras tillgänglig för allmänheten på hemsidan.

Policyn för Arneg Nordic Wica syftar därför till att uppnå följande mål:

• Kundnöjdhet

• Motivation och utveckling av personalen

• Spridning av en kultur av kvalitet, säkerhet, miljö och energi och samtidigt främja ansvarsfullt beteende

• Att Policyn är anpassad för storleken på organisationen och tillämpas på alla aspekter i samband med kvalitet, säkerhet, miljö och energi. Att verksamheten utförs i enlighet med gällande regler och förordningar i fråga om miljö, energi och skydd för hälsa och säkerhet tillsammans med de som gäller och definieras av den egna organisationen, samtidigt som man säkerställer en kontinuerlig förbättring av miljö- och energirelaterade aspekter och utför åtgärder för att förebygga och skydda mot risker på arbetsplatsen.

• Främjande av ömsesidigt goda relationer mellan företaget och dess leverantörer. 

För att uppnå dessa mål främjar utvecklar och stödjer Arneg Nordic Wica:

• Det direkta samarbetet med kunden i utvecklingen av produkter med särskild hänsyn till konsekvenserna av deras miljö / energi aspekt och på säkerheten för slutanvändaren.

• Det direkta samarbetet med leverantörer, både av varor och tjänster på alla plan, genom att främja och uppmuntra inköp av säkra, energieffektiva varor och tjänster med låg miljöpåverkan för företagets alla processer.

• Organisationen av företagets rutiner för att förbättra effektiviteten i enlighet med de ständigt ökande behoven från kunden.

• Organisationen och övervakningen av de affärsprocesser som har en direkt påverkan på miljön, om energi och om säkerhet i syfte att minska deras effekter och för att minimera risken.

• Övervakningen av företagets rutiner, definitionen av styrmedel och analys av resultaten.

• De initiativ som syftar till att minska miljö- och energipåverkan såsom exempelvis utsläpp till atmosfären, förbrukningen av vatten och energiresurser, buller, vibrationer, säker hantering av kemiska produkter och noggrann differentierad avfallshantering samt dess återvinning, genom tydlig och kontinuerlig information till berörd personal. 

• Hanteringen av sin verksamhet i syfte att förebygga skador, olyckor, yrkessjukdomar och skador på miljön.

• Definitionen av uppföranderegler för att skydda hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och miljön (disciplinära regler för säkerhet och miljö).

• Ledning och övervakning av alla företagets aktiviteter, inklusive forskning, design och produktion med särskilt fokus på efterlevnad av lagstadgade krav som gäller för produkten, om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om miljöskydd och energibesparing.

• Omsorg om personalen, definiera uppgifter och ansvar och erbjuda information och utbildning som syftar till att uppnå målen inom ramen för en stimulerande arbetsmiljö som säkerställer lämplig motivation och engagemang.