ALLMÄNNA VILLKOR
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV WEBBSIDAN WWW.WICA.SE
 
Denna webbsida ägs exklusivt av Wica Cold AB, med säte på Elnarydsvägen 22, 342 51 Vislanda – SVERIGE, som använder handelsnamnet Arneg (hädanefter ”Arneg”).
 
Vederbörande allmänna användarvillkor (hädanefter ”De allmänna användarvillkoren”) reglerar surfandet och användningen av olika aktiverade funktioner både på offentliga och reserverade sidor (hädanefter ”Offentliga sidor” respektive ”Reserverade sidor”) på webbportalen www.wica.se (hädanefter "Portalen") som nås via webbadressen av de användare som går in på den (hädanefter ”Användare”).
 
1. Godkännande av användarvillkor
1.1 När användaren går in på Portalen i samband med ett besök eller en användning förklarar han eller hon att ha läst, förstått och uttryckligen godkänt samtliga användarvillkor för webbsidan. Det är nödvändigt att godkänna vederbörande Allmänna användarvillkor för att kunna surfa på Portalen och kunna använda de tjänster som definieras mer utförligt nedan.
1.2 De Reserverade sidorna är indelade i områden med olika sekretessnivåer. En fullständig eller partiell åtkomst till dessa områden är enbart tillåten för de Användare vars registrering har godkänts av Arneg. På dessa Reserverade sidor kan Användarna utnyttja kommersiella och tekniska tjänster, uppdateringstjänster eller tjänster av annat slag (hädanefter ”Tjänsterna”) samt få åtkomst till information, data, länkar, program, musik, ljuduppspelning, fotografier, bilder, filmklipp, meddelanden eller vilket som helst annat material (hädanefter ”Innehållet”) som gjorts tillgängligt av Arneg.
 
2. Registrering
2.1 Användaren kommer att behöva registrera sig gratis på Portalen för att kunna beviljas åtkomst till de Reserverade sidorna.
2.2 I samband med registreringen ska Användaren välja ett användarnamn och lösenord (hädanefter ”Användarnamn” och ”Lösenord”), samt tillhandahålla en giltig e-postadress som används och som är verifierbar. Det är inte tillåtet att välja samma användarnamn och/eller e-postadress som någon annan och om användarnamnet och/eller e-postadressen som har valts redan används kommer Användaren uppmanas till att välja ett annat. Användaren ska dessutom ange en kontaktperson på Arneg som kan bekräfta användarens identitet och relation till Arneg.
2.3 Arneg kommer att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar registreringsuppgifterna till Användaren. Arneg förbehåller sig i vilket fall rätten att inte bevilja Användarens registrering till samtliga eller några av förekommande Tjänster och/eller Innehåll. Efter avslutad registrering är Användaren skyldig att i god tid uppdatera inmatade uppgifter så att dessa blir exakta och aktuella.
2.4 Arneg förbehåller sig rätten att kunna ändra på ett Användarnamn, alternativt radera det innehåll som Användaren skickar till Portalen eller neka/ångra Användarens  registrering om Användaren väljer ett användarnamn som enligt  Arnegs obestridliga åsikt anses som obscent, oanständigt, vulgärt eller olämpligt på annat sätt.
2.5 Registreringen på portalen med tillhörande konto gäller i 12 (tolv) månader. Användaren kommer att meddelas via e-post med 2 (två) veckors varsel innan registreringstiden går ut och Användaren ska själv begära att registreringen förnyas genom att kontakta sin kontaktperson på Arneg.
2.6 Registreringen och kontot kommer dessutom att raderas om ingen inloggning sker under de närmaste 6 (sex) sammanhängande månaderna. Även i det här fallet kommer Användaren att via e-post förvarnas om att tidsfristen närmar sig med 2 (två) veckors varsel.
2.7 Användaren ansvarar själv över att begränsa åtkomsten av använd dator eller av använda datorer för obehöriga, samt över att skydda inloggningsuppgifterna från otillåtna användningar. Användaren tar även på sig allt ansvar för aktiviteter med dennes konto, Användarnamn och/eller Lösenord som kan härledas till Användarens uppförande, underlåtenhet eller försumlighet. Om Användaren får kännedom om misstänkta eller otillåtna aktiviteter med dennes konto, Användarnamn eller Lösenord har Användaren en skyldighet att i god tid meddela detta till Arneg via e-post.
2.8 Avslutningsvis förbinder sig Användaren att se till att dennes anställda och medarbetare, vare sig det rör sig om underordnade eller egenföretagare, följer dessa Allmänna användarvillkor, och Användaren svarar i vilket fall för alla sina anställdas och medarbetares handlingar.
 
3. Användning av Tjänster och Innehåll
3.1 Tjänster och Innehåll – vare sig det gäller offentliga eller reserverade sådana – kan användas gratis. Användaren förbinder sig att inte använda dessa på annat sätt än vad som uttryckligen anges i dessa Allmänna användarvillkor.
3.2 Användaren förbinder sig uttryckligen, såvida Arneg inte har utfärdat ett skriftligt tillstånd för detta, att inte reproducera, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på annat sätt till obehöriga överlåta bolagets Innehåll och/eller Tjänster, samt att inte utnyttja dessa  för andra ändamål än de som anges i de Allmänna användarvillkor. Användaren erkänner med andra ord att Innehåll och Tjänster som tillhandahålls på de Reserverade sidorna är sekretessbelagda och förbinder sig därför uttryckligen att hålla dessa hemliga och inte på något sätt sprida dessa vidare till obehöriga. Den registrerade Användaren ska också ålägga sina medarbetare och anställda denna sekretessplikt.
3.3 Användaren förbinder sig att använda Portalen, samt dess Tjänster, Innehåll och vilka som helst andra data och/eller uppgifter, enbart för tillåtna ändamål som är förenliga med vederbörande Allmänna villkor och med tillämpliga lagbestämmelser i största allmänhet. Användaren ska samtidigt ansvarsfriskriva Arneg helt från allt ansvar som kan härledas till en otillåten användning och/eller till en förbrytelse mot vilken som helst tillämplig lagbestämmelse.
3.4 Förbrytelser mot system- eller nätverkssäkerheten bestraffas med straffrättslig eller civilrättslig påföljd.
3.5 Om inget annat anges är det till sist underförstått att informationen på Portalen, förenligt med vad som föreskrivs av artikel 1336 i italiensk civillag, inte utgör ett avtalsförslag eller ett kollektivt avtalsförslag  för de beskrivna produkterna och/eller tjänsterna. Det är likaledes underförstått att dessa informationen inte kan betraktas som bindande för vilken som helst kommersiell förhandling eller relation.
 
4. Immaterialrätt
4.1 Namnet och logotypen "Arneg" är märken som registrerats av Arneg  S.p.A. (hädanefter ”Märket”). Grafik, ritningar, tekniska ritningar, projekt, samt allt Innehåll på Portalen, ska, förutom för samlings- och katalogiseringssyften, betraktas som verk som omfattas av en upphovsrätt som är Arneg S.p.A:s exklusiva egendom.
4.2 En åtkomst till Portalen medför inte någon rättighet för Användaren att utnyttja Märket, bolagsnamnet, logotypen, fabriksmärket, eller de Tjänster och/eller Innehåll som förekommer på Portalen. En visning, nedladdning och utskrift på papper av Märket och av Innehållet är enbart tillåten i en begränsad utsträckning för de syften som har en koppling till Portalens användning. Det är förbjudet att kopiera, reproducera, sprida, publicera, ladda ned, visa, skicka elektroniskt eller mekaniskt, överföra, registrera samt kopiera, fotokopiera eller i vilken som helst form reproducera Märket och Innehållet utan ett föregående skriftligt tillstånd från Arneg.
 
5. Garantier och ansvar
5.1 Inom ramen för vad som är tillåtet av gällande tillämpliga lagstiftning, medger Användarna att Portalen används under egen risk. Portalen tillhandahålls i skicket ”som den är” och ”som den är tillgänglig”. Arneg erbjuder ingen specifik garanti för väntade, önskade eller erhållna resultat via en användning av Portalen, samt av Portalens Tjänster och/eller Innehåll.
5.2 Inom ramen för vad som förutses av artikel 1229 i italiensk civillag förklarar och försäkrar Användarna att de ansvarsfriskriver Arneg tillsammans med bolagets representanter, anställda, medarbetare, konsortiummedlemmar och handelspartners, från vilken som helst ersättningsplikt och inbegripet rättegångskostnader som kan tänkas uppkomma med anledning av Portalens användning.
5.3 Arneg avsäger sig allt ansvar för eventuella krav från Användarnas sida med koppling till en nekad åtkomst till Portalen och/eller till Tjänsterna, det vill säga  krav på åtkomst till Innehållet på de Reserverade sidorna.
5.4 Arneg förbehåller sig rätten att när som helst temporärt eller permanent kunna koppla från, ta bort och/eller byta ut förekommande Tjänster och Innehåll (eller någon del av dessa). Användaren medger att Arneg inte på något sätt kan hållas ansvarig gentemot användarna eller gentemot tredje man för dessa uppehåll och/eller avbrott.
5.5 Informationen (text och grafik) om de produkter och/eller tjänster som eventuellt erbjuds på Portalen, men som härstammar direkt från någon av Arnegs leverantörer, kommer inte att medföra något ansvar för bolaget. Leverantörerna kommer då att ensamma axla ansvaret för de anvisningar, specifikationer och beskrivningar som återges för berörd produkt eller tjänst. Arneg åtar sig därför inget ansvar för felaktigheter och/eller fel av grafiskt slag. Bolaget ger inte heller någon uttrycklig eller underförstådd garanti för tillhandahållna uppgifter, innehåll och program, samt om säljbarhet och lämplighet för specifika ändamål beträffande uppgifter och de produkter och tjänster som anges eller erbjuds av leverantörer via Portalen. Bolaget preciserar emellertid att det på begäran och inom ramen för vad lagen föreskriver kan upplysa om namn, adresser och samtliga övriga uppgifter som krävs för en identifiering av leverantör och/eller tillverkare av de produkter och tjänster som eventuellt erbjuds.
5.6 Arneg har fyllt i de uppgifter som anges på Portalen med hjälp av interna och externa källor och efter bästa förmåga och förnuft, samt genom att förlita sig på sin yrkeskunnighet. Inget intygande och ingen garanti lämnas för att uttryckligen eller underförstått försäkra att uppgifterna på Portalen är kompletta eller korrekta. 
5.7 Arneg åtar sig, tillsammans med sina systerbolag, dotterbolag, handelspartners, licensgivare och leverantörer, inget ansvar för eventuella avbrott eller underlåtelser gällande Internettjänster, nättjänster eller hostingtjänster. Det kan inte heller garanteras att  Portalen, Tjänsterna och/eller Innehållet som gör dessa tjänster tillgängliga eller digitala meddelanden från Arneg är fria från virus eller andra skadliga komponenter.
 
6. Anslutning till och från andra nätbaserade resurser (länkning)
6.1 Portalen innehåller länkar till andra webbsidor eller till andra nätbaserade resurser (hädanefter ”Länkar”). Användaren är medveten om och medger att Arneg inte på något sätt kan hållas ansvarig för en korrekt funktion av dessa externa resurser.
6.2 Arneg är inte skyldig att kontrollera innehållet hos externa resurser eller på webbsidor som laddas via länkar. Bolaget åtar sig därför inget ansvar för innehållet och/eller materialet, för den eventuella reklam som förmedlas via dessa webbsidor eller externa resurser, samt för de produkter eller tjänster som tillhandahålls på dessa.
 
7. Internationella användare
7.1 Arneg kan inte garantera att informationen som förekommer på Portalen (och särskilt med avseende på Produkter och Innehåll) är korrekt och lagenlig även utanför Italien.
7.2 Användaren förbinder sig därför att följa samtliga tillämpliga lagbestämmelser som reglerar en överföring av exporterade data från det land där användaren är folkbokförd.
7.3 Användare i annat land än Sverige påtar sig uttryckligen ansvaret för att säkerställa att deras navigering på webbplatsen och deras inhämtande av information från webbplatsen överensstämmer med lagstiftningen i det land där de är bosatta.
 
8. Personuppgifter
8.1 Arneg informerar Användaren om att bolaget, förenligt med  artiklarna 13 och 14 i Förordning (EU) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), kommer att behandla personuppgifter som bidrar till en identifiering av användaren (såsom till exempel namn, efternamn, personnummer/organisationsnummer, momsregistreringsnummer, e-postadress, telefonnummer o.s.v. – hädanefter “Personuppgifter”).
Arneg garanterar att behandlingen av Personuppgifter i vilket fall kommer att följa principerna för korrekthet, lagenlighet och öppenhet, samt de principer som värnar om Användarens integritet och rättigheter.
Personuppgiftsansvarig är bolaget Arneg Nordic – Wica Vold AB, med säte på Elnarydsvägen 22, 342 51 Vislanda, SVERIGE.
Genom att godkänna vederbörande Allmänna användarvillkor ger Användaren sitt samtycke till att hans eller hennes Personuppgifter behandlas.
 
8.2 Behandlingens syfte
De Personuppgifter som förmedlas av Användaren kan, förenligt med artikel 6.1  b i GDPR, komma att behandlas för syften med koppling till surfandet på Portalen och användningen av Tjänster och Innehåll. Då avses i synnerhet följande syften:
1. göra det möjligt för Användaren att registrera sig på Portalen; 
2. sköta och underhålla Portalen;
3. göra det möjligt för Användaren att anmäla sig till nyhetsbrevtjänsten som tillhandahålls av Arneg, samt kunna använda Tjänsterna och få åtkomst till Innehållet;
4. fullgöra de åtaganden som beslutats i preliminära avtal och avtal som ingåtts med Användaren, samt skatterelaterade åtaganden;
5. fullgöra de åtaganden som förutses av lagen, av en viss förordning eller av gemenskapsrätten, eller också som följer av en befallning från en viss Myndighet;
6. förebygga eller upptäcka bedrägerier eller missbruk som är till skada för Portalen; 
7. utöva de rättigheter som förbehålls Personuppgiftsansvarig (till exempel rätten att kunna försvara sig i ett rättsligt förfarande).
Personuppgifterna får enbart användas av Arneg för att skicka kommersiella nyhetsbrev eller informationsmaterial om produkter, marknadsundersökningar eller andra stickprovsundersökningar, samt undersökningar av nöjdhetsfaktorn och utskick om Arnegs kommande evenemang och initiativ om Användaren har gett sitt specifika och uttryckliga samtycke för detta.
 
8.3 Uppgiftsbehandlingens Tillvägagångsätt och art
Personuppgifterna behandlas med hjälp av digitala och pappersbaserade verktyg. Tillämpad logik, struktur och bearbetning är begränsade till själva syftet och sker i vilket fall på ett sätt som garanterar uppgifternas säkerhet, integritet och sekretess förenligt med de organisatoriska, fysiska och logiska åtgärder som förutses av gällande lagbestämmelser.
Personuppgifterna kan komma att användas av både interna och/eller externa medarbetare till Arneg i egenskap av personuppgiftsbiträde eller på uppdrag av denne.
Uppgifterna kan komma att förmedlas till tredje parter både inom och utanför Eu om detta krävs för att uppnå uppgiftsbehandlingens syfte. Förutom förmedlingen till tredjepartersom tagits upp ovan kommer uppgifterna inte att spridas vidare på något annat sätt.
Användaren är, med hänsyn till uppgiftsbehandlingens syften enligt ovan, medveten om att en utebliven, partiell eller inexakt förmedling av Personuppgifter kan medföra att det inte längre går att surfa på Portalen eller använda Tjänster och Innehåll på den.
Personuppgifterna kommer att sparas under den tid som Arneg och Användaren har ett gällande avtal med varandra och under den tid som krävs för att kunna fullgöra ovanstående åtaganden, och i vilket fall inte under en tid som är längre än 10 år från och med avtalets upphörande.
 
8.4 Användarens rättigheter avseende de egna Personuppgifterna
Användaren kan när som helst utöva de rättigheter som förutses av artikel 15 i GDPR och som anges nedan:
1. rätten att få bekräftat om de egna Personuppgifterna förekommer eller inte och en eventuell åtkomst till dessa;
2. rätten att erhålla information om uppgiftsbehandlingens syften, samt personuppgifternas kategorier, till vilka mottagare eller mottagarekategorier som personuppgifterna har förmedlats till eller kommer att förmedlas till, samt, när detta är möjligt, uppgifternas lagringstid;
3. rätten till rättelse eller radering eller rätten till begränsning av behandlingen;
4. rätten att motsätta sig uppgiftsbehandlingen;
5. rätten till dataportabilitet;
6. rätten till att återkalla samtycket där ett sådant har förutsetts: observera att rätten till återkallelse av samtycket undergräver inte berättigandet av den tidigare uppgiftsbehandling som grundat sig på samtycket före återkallelsen;
7. rätten till att framföra en reklamation till behörig tillsynsmyndighet.
Användaren kan utöva sina rättigheter genom att vända sig till Arneg via e-postadressen mail.arneg-se@arneg.world.
 
9. Kakor
9.1 Surfdata
De It-system och programrutiner som har förutsetts för Portalens funktioner inhämtar under den normala driften vissa personuppgifter som överförs automatiskt i samband med att kommunikationsprotokoll på Internet används.
Det rör sig då om uppgifter som inte inhämtas för att förknippas med identifierade berörda personer, men som, på grund av uppgifternas art och genom en bearbetning tillsammans med data som förvaltas av tredje part, kan möjliggöra en identifiering av användare/besökare (till exempel IP-adresser, domännamn för de datorer som används av användarna, koden som anger status för datasvar från servern, använd webbläsare, o.s.v.).
Dessa uppgifter används enbart för information av statistiskt slag (och är därmed anonyma), samt för att kunna kontrollera att Portalen fungerar korrekt. Data över nättrafik sparas i vilket fall inte under en period som är längre än sex månader, förutom vid eventuella kontroller för att utreda IT-brott som varit till skada för webbsidan. 
Ingen uppgift som härstammar från en webbtjänst kommer att delges eller spridas vidare.
 
9.2 Allmän information om kakor
Kakor består av små text-filer som webbsidorna som besöks av användarna skickar till användarnas terminaler (i regel webbläsare) där dessa sparas för att i ett senare skede skickas tillbaka till webbsidorna varje gång som ett nytt besök via samma terminal görs. Varje webbsida kan dessutom tillåta “tredjepartskakor”, det vill säga sådana kakor som genereras av andra webbsidor än den som användaren besöker (via förekommande objekt på sidan, såsom banderoller, bilder, kartor, ljudsignaler och särskilda länkar till webbsidor tillhörande andra domäner).
Beroende på hur länge de varar delas kakor in i sessionskakor (det vill säga tillfälliga kakor som raderas automatiskt av terminalen efter att sessionen avslutas genom att man stänger ner webbläsaren) och permanenta kakor (det vill säga de kakor som förblir sparade på terminalen till och med att dessa har utlöpt eller tagits bort av användaren).
Kakor har olika syften. De används i första hand för att förmedla information eller tillhandahålla den tjänst som efterfrågas av användaren. Mer ingående gör kakorna det möjligt att aktivera och optimera webbsidans funktion, utföra digitala autentiseringar, förebygga missbruk, övervaka sessioner, optimera användarnas surfupplevelse genom att till exempel behålla uppkopplingen till reserverade sidor under surfningen på webbsidan utan att användaren behöver knappa in Användarnamn och lösenord på nytt, samt genom att spara specifik information om användaren (bland annat preferenser, använd webbläsare och datortyp).
Ovanstående kakor är så kallade “tekniska kakor” (för deras användning krävs inte användarens medgivande) och utan dessa kakor skulle vissa av omnämnda åtgärder inte kunna utföras eller försvåras och/eller bli mindre säkra.
Om kakorna däremot används för andra syften, ett vanligt sådant är till exempel en analys av användarens beteende och en vidarebefordran av personliga reklamutskick till användaren (s.k. ”Profileringskakor”) visas, i samband med att man besöker webbsidan eller någon av webbsidans undersidor, genast en banderoll i förgrunden med en första kort informationstext om kakornas användning och om inhämtningen av det samtycke som användaren ger när han eller hon fortsätter surfandet genom att markera en komponent under banderollen eller genom att stänga ned själva banderollen.
Kakorna kan i vilket fall enbart läsas eller ändras via webbsidan som har genererat dem. De kan alltså inte användas för att ladda någon uppgift från användarens terminal och de kan inte heller vara bärare av datavirus. En del kakfunktioner kan även utföras av övriga tekniker. Inom ramen för vederbörande webb-baserade sekretesspolicy menar man därför med begreppet ”kaka” en kaka och all dylik teknik.
 
9.3 Användning av Portalens kakor
Portalen kan använda sig både av sessionskakor och av permanenta kakor. De kaktyper som genereras direkt av den här Webbsidan är ”tekniska kakor” som används för följande ändamål:
a) en mer optimal användning av webbsidan och av dess audiovisuella innehåll (till exempel genom körning av program av typen flash player);
b) en korrekt fungerande uppkoppling (till exempel genom att på lämpligt vis adressera användarens förfrågningar mellan flera olika servrar).
 
9.4 ”Tredjepartskakor”
Portalen gör det dessutom möjligt att till Användarens terminal överföra kakor från tredje parter som Arneg samarbetar med. Arneg begränsar sig till att, i egenskap av teknisk mellanhand, skicka dessa kakor vidare, men har dock inte hand om kakornas operativitet (och har därmed inte heller någon kontroll över och åtkomst till tillhandahållen/inhämtad information) då denna är den tredje partens ansvar. 
 
9.5 Hantering av valet av kakor
Kakorna hanteras av Användaren via användarens webbläsare 
A) Webbläsarens inställningar 
Användaren kan hantera sina kakpreferenser med hjälp av de funktioner som finns tillgängliga på vanligt förekommande webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari) och vilka gör det möjligt att radera/ta bort kakor (alla eller vissa), samt att ändra inställningarna för själva webbläsaren så att överföringen av kakor blockeras eller begränsas till vissa specifika webbsidor (och inte andra). Det går att ta reda på hur man ska konfigurera webbläsarens inställning (nås i regel från statusfältet ”Verktyg”) genom att gå in på ”hjälpsidorna” för ovanstående webbläsares leverantörer (dessa kan även hittas med hjälp av en vanlig sökmotor). 
En inaktivering av kakorna, inklusive tekniska sådana, förhindrar inte i sig en användning av webbsidans tjänster. Om man däremot raderar/blockerar samtliga kakor inbegripet tekniska sådana kan det inträffa att vissa delmoment inte längre går att utföra eller blir mer svåranvända eller mindre säkra. Detta gäller till exempel vid utförandet av aktiviteter på Webbplatsens reserverade sidor (kakorna gör det nämligen möjligt att fortsätta att identifiera användaren under samma session).
 
10. Övrigt
10.1 Arneg förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på denna webbplats, dess tjänster och innehåll samt i dessa allmänna villkor. Användare ska alltid hänvisa till de användningsvillkor som är publicerade på webbplatsen vid tidpunkten för konsultationen.
10.2 Dessa allmänna villkor och förhållandet mellan användare och Arneg tolkas och regleras av lagen i det land där Arneg har sitt säte.
10.3 Tvister som uppstår mellan användare och Arneg som rör eller på något sätt hänger samman med tolkningen eller uppfyllandet av dessa allmänna villkor, eller användningen av webbplatsen, dess tjänster och/eller innehåll, ska uteslutande avgöras av domstolarna på den ort där Arneg har sitt säte.
10.4 Arnegs beslut att inte utnyttja någon av sina rättigheter eller bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska inte uppfattas som ett avstående från dessa.